Új Széchenyi hitel

jszchenyi-hitel-banner

Az Új Széchenyi Hitel a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező kezdő és működő mikro- és kisvállalkozások részére kíván kedvező kamatozású hitelt nyújtani.

Hiteligénylők köre
 • Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amely rendelkezik életképes üzleti tervvel
 • működő vállalkozása éves nettó árbevétele az utolsójóváhagyott teljes üzleti évre vonatkozó beszámoló alapján legfeljebb 10 millió euró, alkalmazottainak létszáma nem haladja meg az 50 főt
 • az alkalmazottak számának és a pénzügyi határérték kiszámításakor figyelembe kell venni, hogy a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján a partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek

Az Ön sikere a mi sikerünk, ezért személyre szabva olyan pénzügyi információkat kap, hogy az élete is élhetőbbre vált.

Nagy tisztelettel szolgálatára:

Budai_Gizella_Hitel-gyorsan                   Nádasdi Szilvia Hitel-gyorsan
Budai Gizella    és    Nádasdi Szilvia
ügyvezető                       irodavezető

Nem nyújtható támogatás
olyan vállalkozásnak
 • amelynek saját tőkéje negatív
 • amely legutolsó jóváhagyott lezárt, teljes üzleti éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett)
 • amely az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló hamis adatot szolgáltatott
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, büntetőjogi intézkedésnek lehet helye
 • amellyel szemben az EB-nek valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott támogatással összefüggésben Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette

 

Támogatható projektek

 • immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök beszerzésének és beruházások finanszírozása
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése
 • gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is
 • beruházási hitel esetén a forgóeszközhitel aránya a teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg

 

Nem támogatható projektek

 • a vállalkozás által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására
 • fennálló hitel finanszírozására
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására
 • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására
 • mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek
 • a beruházásra a Közép-Magyarországi Régióban kerül sor

Az Új Széchenyi Hitel csekély összegű támogatásnak minősül, ezért a 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján nem támogatható:

 • halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai
 • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások
 • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
 • a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
 • vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ
 • olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
 • az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás
 • a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai
 • szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében
 • nehéz helyzetben lévő vállalatok

 

A hitel összege

 • beruházási hitel esetén maximum 10 millió Ft
 • forgóeszközhitel esetén maximum 6 millió Ft

 

Önerő
a projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a

 

Futamidő

 • beruházási hitel esetén maximum 120 hónap
 • forgóeszközhitel esetén maximum 36 hónap

Türelmi idő

 • beruházási hitel esetén maximum 24 hónap
 • forgóeszközhitel esetén nincs

 

Kamat

 • évi fix 3,9 %, Amennyiben az adós valamely – az adott hitelügyletből adódó fizetési kötelezettségével hátralékba kerül, és a fizetési késedelme meghaladja a 30 napot, az ügyleti kamat megegyezik a központi program leírásban meghatározott legmagasabb kamattal (jelen pályázati feltételek meghirdetésekor 9 %)

 

Késedelmi kamat

 • Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tőke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek legnagyobb mértéke megegyezik az ügyleti kamat évi 7 százalékos kamattal növelt összegével.

Tranzakciós díj

 • egyszeri 50 ezer Ft
 • a szerződés közjegyzői okiratba foglalását, a tulajdoni lap másolatokat, ingatlan értékbecslést, jelzálog bejegyzés és törlés díját az ügyfél fizeti

 

Biztosíték

az Új Széchenyi Hitel biztosítékaként:

 • ingatlanfedezet
 • bankbetét
 • bankgarancia

a vállalkozás többségi tulajdonosainak készfizető kezessége

A projekt megvalósításának időtartama és igazolása

a kedvezményezett a projekt megvalósítását a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a szerződéskötést követő 24 hónapon belül befejezni